Ny vattenreningsteknik minskar utsläppen

Dagens samhälle tillverkar och använder sig av allt mer syntetiska kemikalier. Detta utgör ett allt större hot mot havsmiljön och det kräver påhittiga och kreativa lösningar för att komma till bukt med problemet. Nya typer av vattenreningstekniker kan ge stora effekter när det gäller att minska skador på hav och miljö och att minska utsläppen. Idag använder vi så mycket syntetiska kemikalier som vi aldrig gjort tidigare och hela tiden tillverkas nya substanser för nytillkomna användningsområden. Sedan trettiotalet så har produktionen av dessa kemikalier ökat från en miljon ton till nästan 400 miljoner ton per år.

Fortsätt läsa ”Ny vattenreningsteknik minskar utsläppen”

Sjötrafikens miljöpåverkan

Det är idag en mycket intensiv sjötrafik på Östersjön och de utsläpp som kommer från fartygen påverkar havsmiljön på ett negativt sätt. Trafiken och miljöpåverkan skulle kunna minskas med planering och en kraftigare styrning av trafiken, bort från de mest utsatta områdena. Sjöfarten är en mycket viktig del av den internationella och globala transportverksamheten och för Sveriges del är den viktig ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både import och export. Stora moderna och fullastade bulkfartyg är faktiskt trots allt ett mycket energieffektivt sätt att genomföra transporter. Trots att sjötransporterna släpper ut relativt lite kolmonoxid jämfört med till exempel flyg och lastbilar så finns det fortfarande avgörande miljöaspekter att ta hänsyn till. Även sjötrafiken kan effektiviseras så att miljöpåverkan minskas.

Fortsätt läsa ”Sjötrafikens miljöpåverkan”

Järn i kampen mot övergödning

Trots att näringstillströmningen från land har minskat markant de senaste åren kvarstår problemet med övergödning i de grunda vikarna längs Östersjökusten. Man tror att anledningen till detta är en minskad förmåga hos bottnarna att binda fosfor. För att hitta en lösning på problemet undersöker man nu möjligheten att tillföra fosforbindande ämnen. Syrebrist i sedimenten hos de grunda vikarna är väldigt ovanligt och vattentillströmning från älvar, bäckar m.m. gör att det rörs om i botten regelbundet. Trots den goda vattentillströmningen och vattenutbytet så är fosforläckage från bottnarna ett stort problem då det orsakar övergödning. Man kan klart och tydligt se att bottnarna saknar tillräckligt med fosforbindande ämnen.

Fortsätt läsa ”Järn i kampen mot övergödning”

Sea Shepherd – handling före ord

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) är en miljöorganisation som specialiserat sig på att avslöja och direkt bekämpa olagligheter, främst till sjöss. Syftet är att skydda ekosystem och djur i den marina miljön. Organisationen grundades 1977 i USA av den tidigare Green Peacemedlemmen Paul Watson. Paul fick lämna Green Peace efter att ha kommit i konflikt med styrelsen för att han tenderade att bryta mot Green Peaces policy om ”icke våld”. Sea Shepard arbetar över hela världen med sina försök att rädda djur. 

Fortsätt läsa ”Sea Shepherd – handling före ord”

Fara för Östersjötorsken

Torsken är en fisk som håller till i djupa och kalla hav. Under de senaste decennierna har torsken i Östersjön blivit mindre och mindre till storleken och reproducerar sig i allt yngre ålder. Det här är ett tecken på att torskbeståndet blivit stressat. Östersjötorsken är unik i sitt slag eftersom att den klarar den låga salthalten som finns i Östersjöns vatten så om den utrotas förloras en mycket viktig del av Östersjöns ekosystem.

Fortsätt läsa ”Fara för Östersjötorsken”

Östersjön – går utvecklingen att vända?

Östersjön, vårt vackra hav, är tyvärr ett av de mest förorenade haven i världen. Den ökade sjöfarten, överfiske, övergödning och ett stort utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Vi har allt att vinna på att rädda Östersjön, och ja, det går att vända utvecklingen!

Fortsätt läsa ”Östersjön – går utvecklingen att vända?”

Mer plast än fisk i haven – Snart en verklighet

Haven är en förutsättning för att det skall kunna finnas liv på jorden. De upptar ungefär 70 procent av jordens yta. Ungefär 40 procent av jordens befolkning bor nära haven och många är beroende av det för att kunna försörja sig och sina familjer. Haven påverkas idag till mycket stor del av hur vi människor lever och de är mycket utsatta. Av alla koldioxidutsläpp som människan gjort det senaste århundradet har haven tagit upp lite mer än 40 procent. Det innebär att livet i havet, växter och djur, påverkas mycket negativt till följd av den försurning som koldioxidutsläppen medför. Till följd av alla utsläpp så har medeltemperaturen stigit och flera av de arter som lever där riskerar att utrotas.

Fortsätt läsa ”Mer plast än fisk i haven – Snart en verklighet”

Strandstädning – digitalisering underlättar

Årligen driver det in allt mer skräp till våra stränder. Förr i tiden var skräp oftast organiskt och det förmultnade efter en tid, vanligtvis efter något eller några år. I dag består skräpet mestadels av plast, ändå upp mot nittio procent, och resten är glas och metallskräp. Det moderna skräpet förmultnar inte utan blir liggandes under väldigt lång tid, årtionden eller kanske århundraden, om ingen städar bort det. För djur som lever i havsmiljö är små plastbitar det farligaste. Anledningen är att de kan tro att plasten är mat. Större plastbitar är farliga ur det hänseendet att de kan trassla in sig i det och fastna. På Bohuskusten sköljs det upp ungefärligen en kubikmeter med skräp per timme, året om. Intresset för att städa bort detta skräp har på slutet blivit allt större. I dagens moderna samhälle finns ett digitalt hjälpmedel att tillgå som ska göra det lättare göra en insats för miljön. Kustkommunerna städar upp det mesta av skräpet som kommer från kommuninvånarna och turisterna men de har inga resurser, varken personellt eller ekonomiskt, att ta hand om det skräp som kommer in från havet. Därigenom är de beroende av volontärhjälp för att hålla kusterna rena.

Fortsätt läsa ”Strandstädning – digitalisering underlättar”

Förlista fartyg påverkar miljön

Utefter Sveriges kust finns ca 17 000 förlista skepp, båtar och fartyg. Dessa utgör ett hot mot allt levande i havet. Växter, fiskar, djur m.m. riskerar att påverkas av dessa vrak på olika sätt. Av dessa 17 000 skepp har Sjöfartsverket bedömt att ungefär 3000 av dem utgör en risk att vara miljöfarliga, 300 fartyg bedöms vara miljöfarliga och ett trettiotal bedöms utgöra ett direkt hot mot miljön. Det är Havs- och Vattenmyndigheten som är ansvariga för att utreda, göra riskbedömningar och sanera vrak som utgör hot i Östersjön. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) är den myndighet som utsetts för att samordna miljöarbetet som de gör tillsammans med Chalmers, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Statens Maritima Muséer.

Fortsätt läsa ”Förlista fartyg påverkar miljön”