Naturskyddsföreningens kamp för Östersjön

Naturskyddsföreningen har drivit sin kamp för Sveriges och angränsande natur i över 100 år. Föreningen kommer ständigt med nya förslag på hur man skall jobba för att skydda naturen, fjällen och haven. Oftast är det en hård och envis kamp som förs eftersom att det alltid dröjer mellan förslag från föreningen och myndigheternas beslut. Den 16 maj 1909 bildade några engagerade personer det som skulle komma att bli Sveriges största, äldsta och framförallt viktigaste organisation som har miljön i fokus – Naturskyddsföreningen. Denna grupp om några individer har genom tidens lopp växt till en folkrörelse som idag omfattar 226 000 människor. Att det var under 1909 den första naturskyddslagen antogs är såklart ingen tillfällighet. En annan milstolpe i miljöarbetet är 1967 då man beslöt att bilda Naturvårdsverket, en statlig myndighet, som föreslogs av Naturskyddsföreningen redan 1935.

Frågeställningar om Östersjöns bevarande

Fisken som finns i Östersjön kan idag vara farlig att äta då den innehåller en hel del gifter. Torskarna växer inte som de ska och giftiga alger breder ut sig efter kusterna på sommaren. Naturskyddsföreningen frågar sig hur havet kunnat bli ett av de sjukaste haven i världen och vad som krävs för att komma tillrätta med problemen. På grund av att Östersjön är ett isolerat hav, nästan helt avskilt från de andra haven blir det väldigt känsligt för yttre påverkan. Under 1970-talet uppmärksammades problemen på allvar när man identifierade alla gifter som släpptes ut från industrierna längs med kusten. Det var främst DDT, PCB och dioxin som var de mest oroande. Under 1980-talet identifierade man övergödningsproblematiken man kunde se längs kusterna där extrema mängder med giftiga alger täckte vattenytorna. Detta innebar att det blev farligt och rentav omöjligt att bada. I och med detta kom äntligen Östersjön högt upp på den politiska agendan.

Vi måste hjälpas åt

Att lösa de problem som finns i Östersjön är fullt möjligt. För det krävs att alla länder kring Östersjön når de uppsatta mål man kommit överens om. Det måste även till en hel del politiska beslut inom framförallt jordbruks-, fiske- och transportsektorerna. Det finns vidtagna åtgärdsprogram för detta men det är viktigt att inte ha en övertro på dessa utan även ytterligare åtgärder måste vidtas. Naturskyddsföreningen har därför tagit fram fem punkter som de arbetar för.

Åtgärdsprogrammet

Den första punkten är att styra bort jordbruk som har djurhållning från de områden där det riskerar att bli stora läckage av näring ut i Östersjön. Flytta dessa till områden inne i landet där det finns ett behov av betande djur. Den andra punkten är att avgifterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel måste höjas. Pengarna som höjningen innebär ska gå tillbaka till jordbruket som ersättning för de åtgärder dessa gör för miljön. Den tredje punkten är att öka antalet ekologiska jordbruk i Sverige. Att certifieras som ekologiskt jordbruk bör vara premierande för jordbrukaren. Fjärde punkten innebär att det måste föras på höga miljöavgifter för fartyg som släpper ut stora mängder kväve. Sjöfarten tenderar att gå om landburen trafik avseende utsläpp redan inom några år. Den femte och sista åtgärdspunkten är att skydda de hotade fiskbestånden från att bli utfiskade. Detta gäller främst laxen och ålen. Viktigt är även att säkerställa deras lekplatser och vandringsvägar. Skulle dessa åtgärder genomföras finns det goda förutsättningar för att våra barn, även i framtiden, kan bada i Östersjön.