Så drabbas fiskarna

Så drabbas fiskarna

I tusentals år har mänskligheten skördat havet för ätliga växter och djur. Vissa kustsamhällen som Haida folket som bor i västra Nordamerika baserade hela sin ekonomi på laxen. Idag skapar klimatförändringar en ökad belastning på havet såväl som på sötvattensystem. Enligt NASA (den amerikanska rymd organisationen) är världshavet livsviktiga för att bromsa de fulla effekterna av uppvärmningen av atmosfären i växthusgaser. Havet drar värme, koldioxid och andra gaser, såsom klorfluorkolväten, syre och kväve från atmosfären och förvarar dem på djupet i århundraden eller till och med årtusenden. De två största frågorna som påverkar fisk är allt varmare vattentemperaturer och försurning av havet. Klimatförändringarna förvärrar också befintliga problem som vattenföroreningar från felaktigt renat avloppsvatten, industrikemikalier och plast också.

Uppvärmning av havet

Naturligtvis påverkas fisk och annat marint liv av förändringar i deras miljö. Fisk som lever i havet men som simmar uppströms för att leka är särskilt utsatta för ökade vattentemperaturer. Varmt vatten har lägre syrenivåer än kallare. Denna minskning av syrehalten gör många livsmiljöer olämpliga för de fiskarter som för närvarande lever där. Och de varmare vattentemperaturerna påverkar deras lekförmåga. Kallvatten fiskarter flyttar sina räckvidder på grund av ökade havstemperaturer. Lax är till exempel sårbara för klimatförändringar eftersom de är beroende av kallt, kraftigt syresatt vatten för att överleva. Förutom att havet uppvärmas orsakar klimatförändringar att även floder, sjöar och vattendrag bli allt varmare också.

Havsförsurning

Förbränning av fossila bränslen är den enskilt största orsaken till försurning av havet. När havet blir surare minskar mängden tillgängliga karbonatjoner. Dessa används bland annat för att bygga skal eller skelett för ostron, musslor, koraller, krabbor etc. Fisken som lever i korallreven tappar sina livsmiljöer när reven bryts ner. Enkla vattenlevande varelser som havssniglar och sjöstjärnor utgör grunden för havets näringskedja. När ökningen av olycka minskar deras antal, påverkas alla djur som äter dem också. I värsta fallet kan denna upplösning av den marina livsmedelskedjan leda till en kraftig förminskning av det kommersiella fisket.

Andra miljöfaror som påverkar fisk

Andra miljöfaror som påverkar fisk

Syntetiska bekämpningsmedel, som används för att bekämpa skadliga insekter och bakterier, används vanligtvis inom industriellt jordbruk. Senare rinner överskottet i vattnet när det regnar. Även i låga halter är dessa bekämpningsmedel giftiga för fisk. Dessutom sätter förbränning av fossila bränslen tungmetaller som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium i atmosfären. När det regnar läggs dessa ner i vattendrag. Tyvärr förminskar tungmetaller i vatten fiskens tillväxt och försämrar deras luktsinne. Kväve och fosfor är gödningsmedel ingredienser som blir vattenföroreningar när överskottet rinner iväg.

Stora industriella fiskodlingar ökar problemen som påverkar havet. Fiskodlingar är problematiska eftersom de skapar stora mängder föroreningar i de områden där de finns. Huvudkällan till vattenföroreningar från fiskodlingar kommer från för mycket fisk mat som inte ätas och kväve från matavfall. Det är också mycket lätt för parasiter och sjukdomar att sprida sig i en fiskodling eftersom fisken är så nära begränsad. Ett exempel är havslusen, en parasit som fäster sig vid fisk och äter deras blod och hud. På grund av dess destruktivitet har just denna parasit kostat fiskodling industrin enorma summor pengar.