Sjötrafikens miljöpåverkan

Det är idag en mycket intensiv sjötrafik på Östersjön och de utsläpp som kommer från fartygen påverkar havsmiljön på ett negativt sätt. Trafiken och miljöpåverkan skulle kunna minskas med planering och en kraftigare styrning av trafiken, bort från de mest utsatta områdena. Sjöfarten är en mycket viktig del av den internationella och globala transportverksamheten och för Sveriges del är den viktig ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både import och export. Stora moderna och fullastade bulkfartyg är faktiskt trots allt ett mycket energieffektivt sätt att genomföra transporter. Trots att sjötransporterna släpper ut relativt lite kolmonoxid jämfört med till exempel flyg och lastbilar så finns det fortfarande avgörande miljöaspekter att ta hänsyn till. Även sjötrafiken kan effektiviseras så att miljöpåverkan minskas.

Hur och av vad påverkas havsmiljön?

Avgaserna från de stora fartygen innehåller höga halter av gödande och försurande kväve- och svaveloxider och dessutom en hel del miljöfarliga partiklar. Ett annat problem är de utsläpp som kommer från sjötrafiken i form av oljor, latrinavfall och i viss mån även gifter från båtbottenfärger. Man kan heller inte blunda för det problem som kommer av att fartygen tar med sig och sprider organismer mellan olika havsområden. Djurlivet påverkas även av det hög- och lågfrekventa buller som motorer och ekolod skapar. Det behövs klart strängare regelverk och kraftigare ekonomiska styrmedel för att öka omställningen inom sjötransporterna.

Hur ska utsläppen minskas?

Det har tagits flera olika initiativ till att minska utsläppen från sjötrafiken de senaste åren. Flera konventioner som rör barlastvattenhantering och lägre svavelhalt i fartygsbränslen har trätt i kraft, eller är i stånd att träda i kraft. Från år 2021 kommer betydligt striktare regler gälla för kväveoxidutsläpp på nybyggda fartyg som ska ut på Östersjön, något som miljörörelsen välkomnar. Det är idag många rederier som provar nya typer av fartygsbränslen och testar nya fartyg med effektiva reningsmekanismer men tyvärr har fartyg en väldigt lång livslängd. För att nå en omedelbar effekt krävs därför åtgärder även på de befintliga fartygen inte bara på de nyproducerade. Att minska utsläppen måste bli lönsamt för fraktköpare och rederier, inte bara för samhället i övrigt. Med hjälp av ekonomiska styrmedel kan detta bli aktuellt.

Vilka effekter har sjöfarten på miljön?

De effekter sjöfarten har på miljön kan vara lång- eller kortvariga, globala, regionala eller lokala. Det beror lite på hur man mäter dem. Man kan dock säga att de utsläpp som görs i luften är lika mycket regional och global påverkan som lokal. Koldioxidutsläppen är ett tydligt exempel på detta, det spelar ingen roll om utsläppen görs i Nordsjön eller Östersjön då den har lika stor påverkan på miljön oavsett. Olje- och kemikalieutsläppen är däremot lokala eller regionala. Efter en viss fartygsrutt kan det därför bli stor miljöpåverkan. Vid känsliga tidpunkter och i känsliga områden kan det därför vara klart olämpligt att planera och lägga en fartygsrutt. Här finns en mycket stor förbättringspotential.

Havsplanering – lösningen!

Eftersom det är många aktörer som skall samsas om en begränsad yta så krävs en samordning och en genomtänkt planering av sjöfarten på Östersjön. Konflikter kan, och kommer att, uppstå mellan sjötrafik och skyddet av havsmiljöerna. Genom havsplanering kan man säkra trafikvägar och göra så att känsliga ekosystem kan skonas. För att minska miljöeffekterna krävs omarbetning av fartygsrutterna i Östersjön och en sådan förändring kräver samverkan även mellan andra länder, EU och IMO som är FN:s sjöfartsorganisation. Men hoppet finns!