Vattenföroreningar

Tillgång till rent vatten är bokstavligen livsviktig. Utan vatten lever ingenting, varken växter eller djur. Vatten har till och med förändrat jordens form.

Vattenföroreningar

Och vatten löser upp många saker, inklusive miljö förgiftningar, på ett effektivt sätt. Det betyder att vattenföroreningar i en plats snabb kan spridas och försämra kvaliteten på vatten långt ifrån den ursprungliga föroreningen. Och när grundvatten förorenas kan det vara oanvändbar för tiotals eller hundratals år. En ledande orsak av vattenföroreningar är industrier, inklusive modern industrialiserad jordbruk. Övergödsling av åkermark leder till att kväve och fosfor rinner av och förorenar närliggande vattendrag och sjöar. Kvar rester av bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs i åkermark också kan upplösas av regnet. Industriell djurhållning har många djur i ett begränsat område. Dessa djur producerar stora mängder avföring och urin som kan innehålla bakterier och virus. Dessutom i många länder ges tillväxthormoner till boskap. Där också kan man hitta rester i djurens avföringar.  Andra industrier, som exempelvis fabriker, släpper ut giftiga kemikalier och cancerframkallande ämne som en biverkning av deras industriella tillverkningar. När man gräver djup i jorden frigörs olika ämne som annars hade varit ofarlig. Syraminränering, metallförorening och sulfidmineraler från avfallsberg eller avskiljnings dammar alla kan förorena grundvattnet och göra det obrukbart.Termisk förorening är när vatten släpps ut i naturen som är varmare eller kallare än en naturlig vattenkälla. Det kan orsaka problem för många vattendjur och växter. Det finns mindre syre i vatten med förhöjd temperatur så även en relativt liten temperaturökning kan vara mycket skadlig för fisk och amfibier.  En plötslig ökning eller minskning av vattentemperaturen även kan orsaka termisk chock hos djuren. Moderna reningsverk och avloppssystem ofta är otillräckliga när det gäller säkert hantering av alla föroreningar som kan vara i avloppet. Människors avföringar ofta innehåller antibiotika och hormonella rester från mediciner. Samtidigt kan det finnas cancerframkallande ämne i en del vanliga hushållsprodukter såsom rengöringsmedel. När det spolas bort hamnar dessa farliga kemikalier i avloppssystem. Bilar och andra transportmedel står för en hel del vattenföroreningar också. Fossila bränslen blir till svaveldioxid och kväveoxid när den bränns. Dessa luftföroreningar löses upp när det regnar och faller till marken som surt regn vilken kan leda till försurning i vattentäkt. Plastsopor också utsöndrar farliga ämne. Dessutom bygger man stora rörledningar I många delar av världen för att transportera olja och naturgas. Dessa rörledningar läcker och orsakar stora miljöproblem. När de läckande rörledningarna korsar sjöar och floder blir dessa förorenade.

Vad kan man göra åt saken?

Årligen blir cirka 1 miljard människor sjuka från förorenat vatten. Detta antal kan minskas drastiskt om industrier blir mycket mer effektiv vid rengöring och återvinning av industriellt avfall. Och konsumenter kan bli mer effektiv med återvinning av giftiga kemikalier, batterier och små elektroniska prylar (som ofta innehåller tungmetaller). Samtidigt har forskare hittat på bra sätt att ta bort föroreningar med naturmedel. Till exempel kan Norrländsk torv använda som ett supereffektiv filtreringssystem. Och industriellt avfall från vissa industrier kan motverka metallföroreningar faktiskt.  Så det går att motverka vattenföroreningar även om det krävs en del omsättningar i hur man odlar eller tillverkar. 

Vad kan man göra åt saken?